MENU

6. Undang-undang Kecil Lembu Kerbau Merayau 1981

 • Undang-undang Kecil Lembu Kerbau Merayau telah diwartakan di bawah Seksyen 102 Akta Kerajaan Tempatan 1976.  Undang-undang ini berkuatkuasa pada 1 Julai 1981.  Antara peruntukan yang termaktub dalam undang-undang kecil ini adalah seperti berikut:
 • Tidak dibenarkan untuk menempatkan atau memelihara lembu/ kerbau tanpa mempunyai lesen kebenaran yang dikeluarkan oleh Yang DiPertua MDPP.
 • Yang DiPertua berkuasa untuk mengeluarkan lesen bagi kawasan jajahan MDPP untuk diwartakan sebagai tempat memelihara lembu/kerbau yang tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan Borang I Senarai Bersama.
 • Setiap pemegang lesen harus mempamerkan lesen yang disahkan di tempat yang mudah dilihat untuk pemeriksaan oleh Pegawai Kesihatan dan Pagawai MDPP. 
 • Setiap permohonan untuk menggunakan mana-mana tempat sebagai kawasan pemeliharaan lembu/kerbau harus mengisi Borang 2  Jadual Bersama.
 • Setiap lesen yang dikeluarkan di bawah Undang-undang Kecil ini harus menyatakan maklumata-maklumat seperti nama pemegang lesen, alamat dan lokasi premis, dan bilangan lembu/kerbau.
 • Yang DiPertua berkuasa untuk membatalkan dan menggantung lesen selama tempoh mengikut budibicaranya terhadap pihak yang melanggar syarat-syarat dalam Undang-undang Kecil tersebut.
 • Setiap lesen yang dikeluarkan mempunyai tempoh tamat pada 31 Disember pada tahun tersebut.
 • Yang DiPertua berkuasa untuk menolak pembaharuan lesen yang dikemukan tanpa sebarang penjelasan.
 • Individu yang menggunakan mana-mana tempat di kawasan Jajahan MDPP sebagai tempat memelihara lembu/kerbau tanpa lesen yang disahkan adalah menjadi kesalahan mengikut Undang-undang Kecil.
 • Mana-mana lembu/kerbau yang merayau-rayau diluar dari pre,is yang berlesen, akan ditangkap atau ditembak oleh pihak berkuasa MDPP dengan kebenaran Yang DiPertua dan Setiausaha Majlis.  Seterusnya, lembu/kerbau tersebut akan di bawa ke pusat penyembelihan yang ditetapkan oleh MDPP.
 • Tiada apa-apa pampasan yang akan diberikan kepada pemilik di atas tindakan penyembelihan terhadap lembu/kerbau mengikut peruntukan Perenggan (10) di bawah Undang-undang Kecil ini.
 • Yang DiPertua dan Setiausaha atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa khas oleh Yang DiPertua MDPP boleh mengenakan kompaun bagi kesalahan-kesalahan mengikut peruntukan Perenggan (10) di bawah Undang-undang Kecil ini melalui Borang 3 Jadual Bersama  dengan syarat:
 • Mana-mana lembu/kerbau yang dirampas dan ditahan boleh dikembalikan semula kepada pemilik dengan bayaran kurang daripada RM 25 bagi setiap hari berserta dengan bayaran tambahan sebanyak RM 10 bagi seekor lembu/kerbau. Namun, bayaran ini akan digandakan sekiranya lembu/kerbau dirampas atau di tahan untuk kali yang seterusnya serta tertakluk kepada bayaran maksimum sebanyak RM 250 dan, 
 • Manakala, bagi kambing dan biri-biri pula, bayaran yang akan dikenakan ialah sebanyak RM 15 bagi setiap hari dan bayaran tambahan sebanyak RM 5 sehari bagi seekor kambing Atau biri-biri.

7. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau 1983

 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau 1983 telah diwartakan di bawah Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976.  Undang-undang ini berkuatkuasa pada 1 Julai 1976.  Undang-undang ini telah memperuntukkan kesalahan sekiranya, pemilik atau penjaga  haiwan yang membiarkan atau membenarkan haiwan  jagaanya merayau-rayau di tempat-tempat awam.
 • Pemberian kuasa menangkap, menahan, menembak dan menyembelih haiwan yang merayau-rayau adalah seperti berikut:
 • Yang DiPertua, Setiausaha atau mana-mana pegawai MDPP yang diberi kuasa khas oleh YDP boleh menangkapatau menahan mana-mana haiwan yang merayau-rayau di tempat-tempat awam
 • Sekiranya terdapat haiwan yang mengancam kesalamatan orang awam, ia boleh di tembak atau disembelih dan menghapuskan bangkai haiwan tersebut mengikut prosedur dan tempat yang ditetapkan oleh YDP dan Setiausaha MDPP.